ای مرگ !!

  ای مرگ چرا پیشم یک لحظه نمی آیی؟! پیوسته گریزانی بادیّ و نمی پایی زندانی تقدیرم از بند رهایم کن دست توکلیدم نیست کی آیی وبگشایی؟ دیروز به قبرستان

» Read more

گِلِه

من ازآن سلسله ی سبز به پا سلسله دارم چون ” نباتم ” که دل شب به لبم نافله دارم هنرم میز نباشد که بدزدی توبه نیرنگ نغمه پردازم ودر

» Read more
۱ ۲ ۳ ۵